About Us

Nhiệm vụ của chúng tôi

Phát triển, tùy biến và cung cấp các hệ thống quản lý website thông tin cho các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp nhỏ với việc sử dụng một mô hình làm việc từ xa nhằm giảm chi phí tối đa.

VNN01 tìm cách giúp các cá nhân tập thể xây dựng website hiệu quả, tạo ra nền tảng vững chắc cho tiến bộ kinh tế xã hội, áp dụng công nghệ vào các sáng kiến ​​nhân đạo và giáo dục.

VNN01 cam kết liên tục về dịch vụ cộng đồng tối ưu nhất.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Các tổ chức phi lợi nhuận giải quyết ba vấn đề: tiền bạc, con người và thông tin. Chìa khóa thành công cũng như trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác là quản lý những năng lực cốt lõi này. Cuối cùng, mọi thứ đều đi xuống để quản lý thông tin. Bằng cách tinh giản quá trình và các giải pháp xây dựng và phục vụ tùy chỉnh, chúng tôi giúp các tổ chức, cá nhân này sử dụng các nguồn tài nguyên quý giá của họ với hiệu quả cao nhất.

Các ứng dụng của chúng tôi giúp quản lý

  • Thông tin công ty
  • Thông tin liên lạc
  • Đóng góp của các nhà tài trợ
  • Sản xuất Tạp chí / Xuất bản
  • Quản trị trang web và xuất bản
  • Kế hoạch hội nghị
  • Quản lý / điều phối dự án.